باشگاه مشتریان/CRM


راهنمای باشگاه مشتریان

Screenshot 2020-03-25 05.53.55

WHITE CARD


اعطایWhite Cardدر اولین فاکتور بالای ۵۰۰ هزار تومان.

دریافت ۵۰،۰۰۰ تومان هدیه تولد به صورت اعتبار خرید(Credit).
دریافت هدیه در مناسبت های خاص به صورت اعتبار خرید(Credit).
بالاترین اولویت در اطلاع رسانی و خرید در شرایط ویژه فروش.
دریافت ۱۰ درصد مبلغ خرید به صورت اعتبار (Credit) و
قابل استفاده در خرید جدید و معتبر تا پایان فصل آینده.
 
Screenshot 2020-03-25 05.54.09

SILVER CARD


اعطای Silver Card در اولین فاکتور بالای۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

دریافت ۱۰۰،۰۰۰ تومان هدیه تولد به صورت اعتبار خرید(Credit).
دریافت هدیه مشتریان در مناسبت های خاص به صورت اعتبار خرید(Credit).
بالاترین اولویت در اطلاع رسانی و خرید در شرایط ویژه فروش.
دریافت ۱۵ درصد مبلغ خرید به صورت اعتبار(Credit) و قابل استفاده در خرید جدید.
 
Screenshot 2020-03-25 05.54.25

GOLD CARD


اعطای Gold Card در اولین فاکتور بالای ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

دریافت ۲۰۰،۰۰۰ تومان هدیه تولد به صورت اعتبار خرید(Credit).
دریافت هدیه مشتریانVIPدر مناسبت های خاص به صورت اعتبار خرید(Credit).
بالاترین اولویت در اطلاع رسانی و خرید در شرایط ویژه فروش.
دریافت ۲۰ درصد مبلغ خرید به صورت اعتبار (Credit) و قابل استفاده در خرید جدید.